logo hiteco
logo ncn logo iod

Harmonogram projektu

W pierwszym etapie realizacji badań zostaną wykonane obliczenia termodynamiczne w wybranych układach przy zastosowaniu dostępnego w Instytucie Odlewnictwa oprogramowania. Na podstawie tych obliczeń, będzie możliwe prognozowanie składu chemicznego tworzących się cienkich zgorzelin tlenkowych (rok 2015 – 2016).

W drugim etapie realizacji projektu zostaną wykonane  wysokotemperaturowe długoterminowe badania utleniania w parze wodnej w trzech temperaturach T = 700, 750 oraz T = 800 oC w czasie t = 3000 h (z kontrolnym pomiarem masy co t = 250 godzin). Etap ten będzie najdłuższą częścią projektu i będzie trwał przez 2 lata (2015 – 2017).

Trzeci etap realizacji badań obejmuje badania strukturalne w skali makro oraz mikro, przy pomocy aparatu cyfrowego z obiektywem makro oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. W celu poszerzenia spektrum wiedzy na temat mechanizmu korozji wysokotemperaturowej, próbki będą poddane szczegółowym badaniom strukturalnym w celu identyfikacji faz (produktów reakcji), naprężeń w warstwach tlenkowych oraz rozmiarów krystalitów w utworzonych zgorzelinach (2015 – 2015).

Czwartym etapem projektu będzie obliczenie straty metalu po testach w wysokiej temperaturze w zakresie temperatur od T = 700 do T = 800oC (2017).

W piątym etapie realizacji projektu otrzymane dane z wysokotemperaturowych badań korozyjnych będą wykorzystane do modelowania kinetyki wzrostu zgorzeliny tlenkowej za pomocą sieci neuronowej (2017).