logo hiteco
logo ncn logo iod

Autor Projektu

Studia magisterskie

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedry Fizykochemii Ciała Stałego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2005 roku obroniłem pracę magisterską, napisaną w języku angielskim pt. Interdiffusion Platinum, Rhenium, Rhodium in β-NiAl.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie ukończyłem w Anglii na Northumbria University w Newcastle w 2009 roku. W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. High temperature corrosion studies and interdiffusion modeling in TiAl based alloys coated with high performance surface layers. Moim promotorem był Prof. Prasanta Datta. Praca doktorska dotyczyła korozji wysokotemperaturowej stopów międzymetalicznych γ-TiAl o składzie Ti-45Al-8Nb oraz modelowania komputerowego procesów dyfuzji wzajemnej, zachodzącej pomiędzy ochronnymi powłokami a stopem Ti-45Al-8Nb. Symulacje komputerowe zostały przeprowadzone przy użyciu programu DIFSIM. Badania korozji wysokotemperaturowej były przeprowadzane w zakresie temperatur T = 650–950oC dla czasów dochodzących od t = 1000 h do t = 5000 h w różnych środowiskach: utlenianie w powietrzu atmosferycznym, ekspozycja próbek w środowisku mieszaniny H2S/H2/H2O, gdzie stężenie siarki wynosiło pS2 = 10-1 Pa, zaś tlenu pO2 = 10-18 Pa. W celu zwiększenia odporności na korozję wysokotemperaturową materiał o strukturze międzymetalicznej γ-TiAl (Ti-45Al-8Nb) został pokryty różnego rodzaju powłokami ochronnymi za pomocą technologii HIPMIS (High Impulse Power Magnetron Sputtering). Prace badawcze wykonane w czasie doktoratu w Newcastle zaowocowały opublikowaniem 10 prac w międzynarodowych czasopismach zestawionych w bazie Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) z dn. 1.09.2011 §3 art. 4a.

Praca zawodowa

Lata 2009 – 2012

Pracę zawodową po studiach doktoranckich podjąłem w Wielkiej Brytanii na Cranfield University, School of Applied Science, Centre for Energy and Resource Technology (CERT) jako adiunkt (Research Fellow). Tematyka projektów Supergen PLE 2 (www.supergenple.net) oraz ASPECT w których brałem czynny udział dotyczyła badań wysokotemperaturowych materiałów dla energetyki USC (Ultra Super Critical) w dwóch różnych środowiskach: czystej pary wodnej oraz popiołów lotnych o różnym składzie chemicznym w wysokich temperaturach. Materiałami tymi były stale ferrytyczne i austenityczne, a także stopy na bazie niklu z różną zawartością chromu i innych dodatków stopowych. Materiały te były poddawane badaniom wysokotemperaturowym w atmosferze pary wodnej oraz korozji gazowej z udziałem agresywnych popiołów lotnych o różnym składzie chemicznym. Dodatkowym aspektem kariery naukowej w Wielkiej Brytanii był projekt TiAl Surface Treated dla firmy Rolls-Royce plc. Derby UK. Projekt polegał na badaniu wpływu stopionej soli morskiej (Na2SO4 + NaCl) w atmosferze SO2 (badania hot corrosion) w zakresie temperatur T = 650–750oC, dla czasów dochodzących do t = 500 h.

Lata 2012 – 2013

W latach 2012–2013 pracowałem na School of Applied Science, wydziale Surface Engineering NanoTechnology Institute (SENTI) na Cranfield University. W czasie mojej pracy na stanowisku adiunkta (Research Fellow) byłem odpowiedzialny za realizację dwóch projektów (SAMULET 2, WING). Projekty te zostały zlecone przez firmę Rolls-Royce plc. Derby UK. Badania naukowe polegały na przeprowadzeniu badań odporności powłok TBC (Thermal Barrier Coatings) na zmiany cieplne podczas utleniania cyklicznego w temperaturze T = 1250oC. W testach wzięto pod uwagę 12 powłok, które różniły się składem chemicznym, wielkością ziaren, grubością oraz procesem produkcyjnym.

Rok 2013 do chwili obecnej

Pracę w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie w Centrum Badań Wysokotemperaturowych rozpocząłem we wrześniu 2013 roku. Obecnie zajmuję się zagadnieniami korozji wysokotemperaturowej w parze wodnej materiałów dla energetyki pracującej w warunkach nadkrytycznych. Materiały, które są obecnie przedmiotem moich badań, stanowią stopy na osnowie żelaza i niklu z zawartością chromu wyższą niż 20% wag. Ponadto odpowiadam za współpracę naukowo-badawczą z firmą EDF Polska S.A. oraz przedsiębiorstwem PLASMA SYSTEM S.A.

Współpraca z firmą EDF Polska S.A. zaowocowała projektem naukowym na przeprowadzenie badań podstawowych związanych z odpornością stali kotłowych na agresywne działanie różnych atmosfer w wysokich temperaturach.

W chwili obecnej jestem kierownikiem projektu pt. Mechanizm powstawania i wzrost termodynamicznie stabilnych, cienkich oraz ochronnych struktur tlenkowych w wyniku wysokotemperaturowego utleniania w parze wodnej materiałów na osnowie żelaza i niklu z dużą zawartością chromu.

Projekt badań podstawowych otrzymał środki finansowe w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN) SONATA.

Projekt jest realizowany w latach 2015 – 2018.

linkedin: https://pl.linkedin.com/pub/dr-tomasz-dudziak/4a/344/95

researchgate: Tomasz Paweł Dudziak